Ja til ekteskapet - mellom mann og kvinne

Denne nettsiden er først og fremst et ARKIV for ulike artikler, taler, brosjyrer  og plakater som ble publisert før Stortinget vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i juni 2008.

Ved å klikke på linkene nedenfor finner du mye interessant stoff.

Les de 12 appellene fra folkemøtet
Youngstorget 12. april 2008.
 
Lytt til de 16 appellene som ble holdt utenfor Stortinget den dagen politikerne diskuterte og vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.
 
Plakater og helsides tema-annonser:

  Helsides ANNONSER i diverse aviser:

  • Ekteskap = Mann + kvinne
  • Fakta og løgn
  • Vi anklager!
  • Realitetene
  • Utvalgte plakater
  • Håpet lever!
  • Kjære Jens
  • 15 plakater og paroler i farger 

  • 
26 plakater i svart-hvitt

Marsjen og folkemøtet 12. april 2008 ble en stor suksess!
Les appellene på Youngstorget

Næmere 5.000 mennesker deltok. Det er en av de største demonstrasjonene i Oslo på flere år.

Folkemøtet på Youngstorget.
Foto: Lars O. Flydal, VL
   Se bilder og reportasjer her:

   • 
DagenMagazinets    billedkavalkade   

   • VGs reportasje


   Aksjonsuka i Oslo

   9. - 15. april 2008.


   Se hele programmet ...

    • Plakat med program for aksjonsuka

   • Løpeseddel distribuert i aksjonsuka
   • 15 plakater og paroler i farger 
   • 26 plakater i svart-hvitt
   • Appellene på YoungstorgetDe nyeste artiklene og ressursene

(Se flere ressurser rett nedenfor, under avsnittet "Anbefalt lesning")

Folkets mening: Best med mor og far
Er mor eller far overflødig? Engasjert leserinnlegg av en jusstudent

Appellene på folkemøtet
i Oslo 12. april.
Kritiske innspill fra høringsinstansene. (Utdrag av den massive kritikken fra mange høringsinstanser mht hastverk og manglende utredning.)
De konservative som forsvant + Savner de konservative
• 50 minutters TV-intervju om kjønnsnøytral ekteskapslov med Øivind Benestad .
 

Anbefalt lesning

 

   • 10 grunner til at kjønnsnøytral ekteskapslov ikke er noen god idé 
   • Ja til ekteskapet mellom mann og kvinne
   • Kjønnsnøytral ekteskapslov? Nei takk.
   • 24 grunner til at Stortinget bør avvise en kjønnsnøytral ekteskapslov – Hørings-uttalelsen fra MorFarBarn.no
   • MorFarBarn.no – Nettsted med viktige artikler og argumenter
   • Nordisk nettverk for ekteskapet – nettsted med mange interessante ressurser
   • Bevara äktenskapet – Svensk nettsted med nyttige ressurser
   • Appellene på Youngstorget, 12. april 2008
   • 26 plakater i svart-hvitt. Heng dem opp i nærmiljøet og send dem som e-post til andre.
   • 15 plakater i farger. Heng dem opp i nærmiljøet og send dem som e-post til andre.    
 
Under Artikler i hovedmenyen øverst i skjermbildet finner du flere avisartikler og annet stoff som belyser saken.Hør appellene utenfor Stortinget onsdag 11. juni:

April 2018: Disse lydfilene virker ikke i øyeblikket, men blir oppdatert snart. Velkommen tilbake!

Dersom du ikke får lyd ved å venstre-klikke på navnet, høyre-klikker du og velger "Lagre mål som ...".

   * May Helen Molvær Grimstad (KrF og leder av Stortingets Familie- og Kulturkomité)
   * Jan Harsem (leder av Nordisk nettverk for ekteskapet)
   * Sigurd Markussen (katolsk prest)
   * Åse Schmidt (stortingsrepresentant fra FrP)
   * Espen Heen (lege)
   * Per Lønning (biskop emeritus)
   * Nina Karin Monsen (filosof og forfatter)
   * Ola T. Lånke (stortingsrepresentant fra KrF)
Eivor Oftestad (stipendiat på Universitetet i Oslo)
Helene Freilem Klingberg (skribent og tidligere programsekretær i kulturavdelingen i NRK, tidligere lokal Venstre-politiker)
Øystein Magnus (dr.med. med 25 års erfaring i assistert befruktning)
Merete Albertsen ("ekteskapsaktivist" fra Haugesund)
Maria Fongen (10-barnsmor og leder av Oslo katolske bispedømmes familiesenter)
Kristin Bliksrud Aavitsland (forsker på Universitetet i Oslo)
Nina Karin Monsen (filosof og forfatter)
* Avslutningsappell v/ Øivind Benestad (prosjektleder for JatilEkteskapet.no)

► Her finner du ADRESSENE til lydfilene for hver enkelt appell.Verdigrunnlag
 
Det norske samfunn har i 1000 år vært grunnlagt på bibelske verdier og en kristen kultur, der ekteskapet mellom mann og kvinne er et bærende element. Dette nettstedet bygger på det samme verdigrunnlaget.

 


Ekteskapet mellom mann og kvinne er en universell ordning, selv om ekteskapets inngåelse oppviser varierte former – historisk og kulturelt.

Internasjonale konvensjoner  som omhandler ekteskap, samliv og barn, legger til grunn at ekteskapet er en ordning som omfatter kvinne og mann. Se f.eks. FNs Barnekonvensjon, artikkel 7,1 og 18,1.

 

Hensikten med dette nettstedet er at det skal være et ressurssenter til klargjøring av biologiske, sosiale, historiske og åndelige realiteter vedrørende ekteskapet.

Vi ønsker også å bidra med informasjon til dypere innsikt og forståelse for mulige konsekvenser som påføres den oppvoksende slekt og hele vårt samfunn ved å lovfeste en felles og kjønnsnøytral ekteskapslov.

 

Klargjøring

 

I alle kulturer og til alle tider har ekteskapet pr. definisjon vært et samliv mellom mann og kvinne. Dypest sett har ikke norske lovgivere rett til å forandre på dette.

 

Mor-far-barn relasjonen er ikke identisk med enkjønnet samliv. Det finnes tvert i mot viktige forskjeller.

 

Å definere både enkjønnet og tokjønnet samliv som ”ekteskap” strider både mot biologiske realiteter, kultur, historie og årtuseners erfaring.


Noen fakta

• Antall ekteskap i Norge: 844.000, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Antall registrerte partnerskap i Norge: 1.600 – dvs under én promille av den voksne befolkning (ifølge SSB).
Antall barn med foreldre i partnerskap: 240 – dvs at 0,2 promille (1 av 5000 barn) vokser opp med voksne i partnerskap (ifølge SSB).
Antall nordmenn som definerer seg selv som homofile: 1 prosent av den voksne befolkning – ifølge Folkehelsas Seksualvaneundersøkelse fra 2003.
Antall medlemmer i LLH (Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring): ca 2.000 – dvs at 6-7 prosent av homofile i Norge er med i LLH.
Antall medlemmer i Åpen Kirkegruppe: ca 200.

 

Ikke diskriminerende

Enkjønnet og tokjønnet samliv er vesensforskjellige i muligheten til å få barn. Å skjelne mellom dem er derfor ikke diskriminerende, men en velbegrunnet differensiering. Det dreier seg om to helt forskjellige biologiske forhold. Ved at en definerer ulike samlivsformer utifra sin egenart (ekteskap, samboerskap, partnerskap osv) gir dette klarhet og grunnlag for forståelse og toleranse.


Saksbehandlingen
Etter høringsfristens utløp 1. september 2007 la departementet siste hånd på lovforslaget. Lovforslaget passerte Statsråd og ble oversendt Stortinget 14. mars 2008.

Behandling og avstemning i Stortinget vil trolig skje 11. juni 2008.

Forarbeidet til denne lovendringen er meget kritikkverdig. Det er ikke gjennomført en eneste offentlig utredning, konferanse, konsekvensanalyse eller tverrfaglig debatt i denne saken.

Departementets høringsnotat er ensidig og mangelfullt. Utvalget av høringsinstanser er svært skeivt, og høringsperioden er altfor kort. Hvilke andre lovendringer med langsiktige og dyptgripende konsekvenser for hele vårt samfunn, blir i hast presset igjennom i Stortinget, uten at det først gjennomføres en offentlig utredning?

Da ekteskapsloven sist gang gjennomgikk en stor revisjon, jobbet det regjeringsoppnevnte Ekteskapsutvalget i 16 år med sin utredning – fra 1971 til 1987.

Når det gjelder saksbehandlingen av en kjønnsnøytral ekteskapslov, som er en radikal ekteskapsreform, er vi vitne til at både partier, departement og regjering bryter klare rutiner for ansvarlig lovforberedelse.

”Ja til ekteskapet ” vil arbeide for at en felles, kjønnsnøytral ekteskapslov blir utsatt inntil en forsvarlig saksbehandling er gjennomført.

 

Noen konsekvenser

Med en kjønnsnøytral ekteskapslov vil undervisning, eksempler og praksis i barnehager og skoler bli endret. Det vil bli lovstridig å favorisere en ekteskapsform framfor en annen.

Med kjønnsnøytral ekteskapslov er det stor fare for at lærere og andre yrkesgrupper, trossamfunn og organisasjoner vil kunne møte utstøtelse, sanksjoner, yrkesforbud, tap av statsstøtte og lignende fordi de ikke vil anerkjenne enkjønnet ekteskap.

Kampen for en kjønnsnøytral ekteskapslov er kjennetegnet av svært liten forståelse for barnets beste. Fokus er rettet mot voksnes krav og behov.

Det universelle prinsippet om at biologiske, juridiske og sosiale foreldre bør være sammenfallende synes i denne debatten å være av underordnet betydning.

Det er en menneskerett (jfr.FN's Barnekonvensjon, Artikkel 7,1 og 18,1) for barn å vokse opp med sine biologiske foreldre, når det er mulig.

 

Bønn og arbeid

Bønn er en viktig ressurs for kristne i kampen om ekteskapet. Be om at Guds vilje, sannhet og skaperordninger skal bevares i vårt land. Be om at den biologiske mor-far-barn relasjonen må bevare sin særstilling i dagens samfunn og for de kommende generasjoner. Nedenfor kan du bestille en bønnemanual vi har laget. Den inneholder masse informasjon og konkrete bønneemner for ekteskapet.


Ressurser


Løpesedlene
Ekteskapet = Mann + kvinne og Ja til ekteskapet mellom mann og kvinne er nyttige redskap for å skaffe seg kunnskap og argumenter.

Bladet
Kjønnsnøytral ekteskapslov? Nei takk er et 4 siders blad i tabloid-format. Det inneholder 15 små tekster stappfulle av informasjon, kunnskap og argumenter. Les nettutgaven her.


Du kan bestille bønnemanualen, løpesedlene og bladet ved å skrive til:

 

 

Ja til ekteskapet

Postboks 8253

4676 Kristiansand

 

Du kan også bestille dem ved å ringe 99 23 23 54.

 

• Bønnemanualen koster kr 5,- pr stk + porto

• Løpesedlene (Ekteskapet = mann + kvinne, og Ja til ekteskapet mellom mann og kvinne) koster kr 0,50 pr stk. + porto

• Bladet koster kr 0,75 pr stk + porto

 

Betaling (og eventuelle gaver) sendes til prosjektets konto: 3000.20 87932.Publisert 11. mai 2008:
Oppfordring til felleskristen bønnefaste


Ressurser som ble publisert til bruk under bønnefasten:

•  Opprop til Bønnefaste for ekteskapet og barns rettigheter
•  
Bønnefaste - Hvem, hva, hvorfor, hvordan? 
    (En forklarende tekst)

• 
Nasjonal bønne- og fastedag søndag 25. mai
• 
Bibelsk faste – en innføring

 


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser