Appell ved May-Helen Molvær Grimstad


Barn trenger fortsatt fedre

Ekteskapet mellom mann og kvinne har dype kulturelle røtter i alle samfunn over hele verden – uavhengig av religion og livssyn. Endringer i barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven som følge av en kjønnsnøytral ekteskapslov vil være en omfattende samlivsreform som bryter med disse historiske røttene.

KrF er opptatt av at barn skal ha både mannlige og kvinnelige rollemodeller i sin hverdag. Hvis menn er viktig i barnehage og skole, er det ulogisk at de ikke trengs i barnets viktigste fellesskap: enmlig i familien. Ingen barn må gjennom lovgivningen fratas muligheten til å vokse opp med en mor og en far. En kjønnsnøytral ekteskapslov underslår at både mors og fars tilstedeværelse i barnets oppvekst har en selvstendig verdi. Vi trenger fortsatt fedre i familien.

Regjeringen har utredet saken dårlig, og KrF har fremmet forslag om å sende saken tilbake til regjeringen. Det fikk dessverre ikke flertall. Vi reagerer på den hasteprosessen regjeringen har på denne saken, og manglende utredning. De burde først kommet emd en Strotingsmelding, før en eventuell lovsak. Folket burde få uttrykt det det mener gjennom et stortingsvalg før saken blir avgjort.

Forslaget om kunstig befruktning reiser en rekke spørsmål som vi savner et svar på: Hvis lesbiske skal få kunstig befruktning, hva skal vi da med far? Er pappa bare viktig når det allerede er utviklet en relasjon mellom far og barn – og dermed ikke viktig for adoptivbarn fra utlandet? Er far viktig utelukkende for likestilling og for å avlaste mamma, eller er han også viktig for barnet? Det mest nærliggende svaret bør være at far er viktig for barnet, rett og slett i kraft av å være far. Regjeringens forslag tyder på at de tenker annerledes, uten at det gis noen begrunnelse.

Samfunnet har et ansvar for å sikre barns rettigheter uavhengig av foreldrenes samlivsform. KrF vil fremholde at debatten om felles ekteskapslov ikke er en debatt for eller mot homofiles rett til rammer rundt sine liv, eller deres omsorgsevne. Vårt standpunkt er begrunnet i ekteskapets betydning for samfunnet og barnas rettigheter.

Ny ekteskapslov er forankret i Soria Moria-erklæringen, men er den forankret i folket. Nei! KrF’s oppfordring er at Stortingsrepresentantene fra alle partier nå lytter til folket og stemmer for at ekteskapet mellom mann og kvinne fortsatt skal ha ei særstilling, og dermed nei til Regjeringas forslag.

May-Helen Molvær Grimstad,
KrF, leder av Stortingets Familie- og kulturkomité


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser