Appell ved Lars Østnor

Likebehandling overser forskjellene
 
I Odelstingsproposisjon nr. 33 (2007–2008) foreslås en ”felles ekteskapslov for heterofile og homofile par”. Framlegget ser ut til å ha én bestemt hovedmålsetting: likhet mellom parene når det gjelder det rettslige grunnlaget for samlivet og hjelpen til å få barn – uavhengig av seksuell orientering. Karakteristisk er Barne- og likestillingsdepartementets anliggende utformet slik: ”Departementet mener at tiden er moden for en fullstendig likebehandling av homofile og heterofile par” (s. 28).
 
At noen i dag kan gifte seg mens andre må nøye seg med registrert partnerskap, er en forskjellsbehandling som departementet ikke kan akseptere. Man henviser til likheten mellom homofile og heterofile mht. gjensidig kjærlighet og forpliktelse (s. 27f.).
 
Men hva er det ved ekteskapelig samliv som departementet nedtoner?
 
Én institusjonell faktor skiller det tradisjonelle ekteskapet fra homofilt samliv: Det kan prinsipielt gi opphav til barn. Denne sentrale, naturgitte lovmessigheten gir ekteskapet mellom kvinne og mann en fundamental betydning for reproduksjon og tilvekst av samfunnsborgere. Hvis man velger å se bort fra kjønnsdifferensieringen ved bestemmelsen av ekteskapets egenart, blir reproduksjonen ikke lenger en del av ekteskapets vesen og formål, men noe som eventuelt kan øke dets innhold og verdi.
 
Også enkelte homofile har erkjent at man tilslører forskjellen mellom de to formene for samliv ved å definere begge som ekteskap. Jeg siterer fra et innlegg i Aftenposten nylig: ”Som om ikke ordet ’ekteskap’ bestandig har betegnet en heteroseksuell forbindelse! Som om et departement etter forgodtbefinnende kan gjøre det kjønnsnøytralt!” (Aftenposten 27.03.08).
 
De to samlivsformene er vedvarende ulike. Endret språkbruk og nye rettsregler kan ikke tildekke eller oppheve det. Norsk lovgivning bør følgelig fortsatt skjelne mellom ekteskap og andre former for samliv!
 
I proposisjonen til Odelstinget fortsetter Barne- og likestillingsdepartementet den samme likhets-argumentasjonen når det gjelder hjelpen overfor homofile til å få barn.
 
Departementet vil derfor åpne for at homofile par skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre på linje med heterofile. Man går dertil inn for at lesbiske par kan få barn ved hjelp av assistert befruktning.
 
Også i disse spørsmålene er det åpenbart likebehandling mellom heterofile og homofile som er departementets overordnende hensyn (s. 49 og 61). Men man overser at i gjeldende lovgivning om assistert befruktning er det et krav om at det foreligger medisinske årsaker til ufruktbarheten. Homofile par som av biologiske grunner ikke vil kunne få felles barn, kan ikke sidestilles med slike tilfelle. Likhetsbetraktningen trekkes lenger enn det er grunnlag for.   
 
Forslagene om adopsjon og assistert befruktning for homofile forutsetter at barn i slike tilfelle får like gode oppvekstvilkår som barn hos heterofile. Det er ingen grunn til å bestride at de personlige egenskapene til å ta seg av barn kan være gode på tvers av seksuell orientering. Men her er det ikke bare spørsmål om individers kvaliteter, men også om institusjonelle rammevilkår. Identitetsdannelse og sosialisering har andre og mer komplette betingelser der barn og unge kan forholde seg til både ei mor og en far.
 
Departementets likhetsprinsipp bygger på premissene om kjærligheten mellom de homofile partene og om tryggheten for barn i slike forhold. Men man nedvurderer betydningen av viktige, institusjonelle faktorer som atskiller homofile og heterofile parforhold.
 
Historisk har det tradisjonelle ekteskapet vist seg å være en god måte å strukturere samfunnet på fra grunnplanet. De politikerne som velger å eksperimentere med dette samfunnsbyggende fundamentet, påtar seg et stort sosialt og kulturelt ansvar!
 
Lars Østnor,
Professor i systematisk teologi og etikk,
Menighetsfakultetet


Last ned
• 15 plakater i farger
 + 
26 plakater i svart/hvitt 
Skriv dem ut og heng dem opp i nærmiljøet ditt!
Bønnemanual for ekteskapet - med mange ressurser.Løpeseddel som ble brukt under aksjonsuka i Oslo 9.-15. april 2008. Bestill den nederst på denne siden.

Innholdsrik og informativ løpeseddel. Bestill den nederst på siden eller last den ned her.Print ut oppropet eller skriv under på internett innen 10. mai 2008.
Les eller last ned dette
4 siders informative bladet.


Ressurser